Javni poziv za nabavku mašina i opreme u biljnoj proizvodnji. Rok za podnošenje od 4. januara do 28. februara 2022. godine

I. UVODNE ODREDBE

Predmet Javnog poziva

Član 1.

U skladu sa članom 9. Pravilnika o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura („Službeni glasnik RS, broj 48/2018, 29/2019, 78/2020 i 119/2021), u daljem tesktu: Pravilnik, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava), raspisuje Javni poziv za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura u 2020. godini (u daljem tekstu: Javni poziv).

Predmet podsticaja

Član 3.

Podsticaji iz člana 1. ovog Javnog poziva obuhvataju investicije u nabavku novih mašina i opreme za:

1) primarnu proizvodnju biljnih kultura u zaštićenom prostoru;

2) primarnu proizvodnju voća i grožđa;

3) primarnu proizvodnju povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja;

4) ubiranje voća, grožđa, povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja;

5) primarnu proizvodnju žitarica, industrijskog i krmnog bilja;

6) obradu zemljišta, zaštitu biljaka od bolesti, korova i štetočina, prihranjivanje/đubrenje, berbu i transport primarnih poljoprivrednih proizvoda;

7) navodnjavanje biljnih kultura.

II. USLOVI ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA PODSTICAJE

Lica koja ostvaruju pravo na podsticaje

Član 5.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

2) preduzetnik;

3) privredno društvo;

4) zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu;

5) srednja škola;

6) naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede.

7) crkva i verska zajednica, registrovane u skladu sa zakonom kojim se uređuju crkve i verske zajednice.

Opšti uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje

Član 6.

Lice iz člana 5. ovog Javnog poziva ostvaruje pravo na podsticaje ako:

1) je u potpunosti realizovalo investicije za koje podnosi zahtev u periodu od 1. januara 2021. godine, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje;

2) je vrednost investicija za koje se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje jednaka ili veća od 65.000 dinara;

3) je iznos pojedinačnog računa jednak ili veći od 50.000 dinara i ako je na računu iznos za svaku pojedinačnu investiciju iz Tabele jednak ili veći od 50.000 dinara;

4) za investiciju za koju podnosi zahtev, ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;

5) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;

6) je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda;

8) dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica;

9) po redosledu podnošenja zahteva postoje raspoloživa sredstva za odobravanje prava na podsticaje u okviru ukupnih sredstava opredeljenih ovim Javnim pozivom.

Posebni uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje

Član 7.

Lice iz člana 5. ovog Javnog poziva koje ispunjava opšte uslove iz člana 6. ovog Javnog poziva ostvaruje pravo na podsticaje iz člana 3. ovog Javnog poziva ako:

1) u Registru ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom odgovarajućih vrsta biljnih kultura, i to površine:

(1) do 0,5 ha povrća, voća ili cveća u zaštićenom prostoru,

(2) do 2 ha jagodastog voća, odnosno do 5 ha ostalog voća,

(3) do 2 ha grožđa, na parcelama koje su upisane i u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom koji uređuje vino;

(4) do 3 ha povrća (na otvorenom polju),

(5) od 0,1 do 50 ha cveća (na otvorenom polju),

(6) do 50 ha aromatičnog i lekovitog bilja,

(7) do 50 ha žitarica, industrijskog i krmnog bilja;

2) je predmet investicije vezan za proizvodnju odgovarajuće vrste biljnih kultura.

Izuzetno od stava 1. tačka 1) podtačka (7) ovog člana, lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na podsticaje za investicije u nabavku novih mašina i opreme za navodnjavanje biljnih kultura iz člana 3. stav 1. tačka 7) ovog Javnog poziva, ako u Registru ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom žitarica, industrijskog i krmnog bilja površine do 100 ha.

Rok za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje

Član 9.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u skladu sa ovim Javnim pozivom podnosi se u roku od 4. januara do 28. februara 2022. godine, zaključno.

Dokumentacija uz zahtev

Član 10.

Za ostvarivanje prava na podsticaje potrebna je sledeća dokumentacija:

1) račun za nabavku predmetne investicije;

2) otpremnica za nabavku predmetne investicije za koju je, u skladu sa posebnim propisima, utvrđena obaveza izdavanja otpremnice, odnosno međunarodni tovarni list ako je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz predmeta investicije;

3) dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to: potvrda o prenosu sredstava ili izvod, overene od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko plaćanje ili plaćanje karticom može dostaviti samo fiskalni isečak;

4) garantni list, odnosno izjavu o saobraznosti za izvršenu nabavku predmetne opreme, mašina i mehanizacije za koju je utvrđena obaveza izdavanja garantnog lista, odnosno izjavu dobavljača da ista ne podleže obavezi izdavanja garantnog lista;

5) jedinstvena carinska isprava ako je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz predmeta investicije;

6) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda, izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;

7) potvrda nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;

8) potvrda nadležnog pokrajinskog organa da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja – ako podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji autonomne pokrajine.

Forma dokumentacije

Član 11.

Uverenja i potvrde koje se dostavljaju uz Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaja ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahteve u skladu sa Pravilnikom i Javnim pozivom moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji, ako Pravilnikom nije propisano drugačije.

Dokumenta na stranom jeziku moraju biti prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.

Iznos podsticaja

Član 15.

Podsticaji se utvrđuju u iznosu od 50 % od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65 % od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Ako je korisnik podsticaja sam izvršio uvoz predmeta investicije, vrednost realizovane prihvatljive investicije iz stava 1. ovog člana predstavlja statistička vrednost robe u dinarima utvrđena u jedinstvenoj carinskoj ispravi iz člana 10. stav 1. tačka 5) ovog Javnog poziva.

Procentualni iznos podsticaja za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi utvrđuje sa prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva, u skladu sa posebnim propisom koji određuje područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u skladu sa ovim Javnim pozivom je 800.000 dinara.

Informacije

Član 18.

Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura u 2022. godini, objavljuje se na oglasnoj tabli Uprave za ararna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11000 Beograd, kao i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede http://www.minpolj.gov.rs i zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja http://www.uap.gov.rs.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefon Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

 

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>