JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA PROMOCIJU IZVOZA U 2021. GODINI

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: Agencija) se kreiranjem Programa podrške privrednim društvima za promociju izvoza (u daljem tekstu: Program) opredelila da podrži unapređenje izvoznih potencijala domaćih privrednih društava, a u cilju povećanja prihoda od izvoza odabranih sektora, uravnoteženja platnog bilansa i unapređenja ugleda Republike Srbije u međunarodnoj poslovnoj zajednici, kao i povećanja plasmana domaćih proizvoda na stranim tržištima

USLOVI ZA PODNOSIOCE PRIJAVA

Pravo na učešće i korišćenje bespovratnih sredstava ima Podnosilac prijave koji kumulativno ispunjava sledeće opšte i posebne uslove.

Opšti uslovi:

 1.  da je Podnosilac prijave registrovan u APR, najkasnije do 1. januara 2018. godine;
 2.  da kapital Podnosioca prijave nije u javnoj svojini;
 3.  da je Podnosilac prijave izmirio dospele obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 4.  da Podnosilac prijave nije u teškoćama u skladu sa pravilima za dodelu državne pomoći;1
 5.  da Podnosilac prijave nije neopravdano odustao od učešća u prethodnim Programima podrške privrednim društvima za promociju izvoza koje sprovodi Agencija.
 6.  da Podnosilac prijave kao pretežnu delatnost obavlja prerađivačku delatnost u Podržanim sektorima;
 7.  da se Podnosilac prijave bavi proizvodnjom:
  1.  finalnih proizvoda koji su namenjeni krajnjim potrošačima;
  2.  komponenti proizvoda, pod čime se podrazumeva serijska proizvodnja komponenti proizvoda koji se u neizmenjenom obliku integrišu u proizvode izrađene po meri koji su namenjeni krajnjim potrošačima, kao i proizvodnja komponenti proizvoda koje kupac kao proizvođač u neizmenjenom obliku integriše u finalni proizvod namenjen krajnjem potrošaču.

 Posebni uslovi:

Poslovni kapaciteti:

 1.  da Podnosilac prijave kao pretežnu delatnost obavlja prerađivačku delatnost u Podržanim sektorima;
 2.  da se Podnosilac prijave bavi proizvodnjom:
  1.  finalnih proizvoda koji su namenjeni krajnjim potrošačima;
  2.  komponenti proizvoda, pod čime se podrazumeva serijska proizvodnja komponenti proizvoda koji se u neizmenjenom obliku integrišu u proizvode izrađene po meri koji su namenjeni krajnjim potrošačima, kao i proizvodnja komponenti proizvoda koje kupac kao proizvođač u neizmenjenom obliku integriše u finalni proizvod namenjen krajnjem potrošaču.

Kadrovski kapaciteti:

1. da Podnosilac prijave ima minimum 15 zaposlenih lica u radnom odnosu, na dan objavljivanja Javnog poziva, prema evidenciji CROSO;

Finansijski kapaciteti:

 1.  da je Podnosilac prijave u toku 2019. ili 2020. poslovne godine ostvario poslovni prihod od prodaje gotovih proizvoda nastalih obavljanjem prerađivačke delatnosti iz proizvodnih sektora koji su predmet podrške ovog Programa, u iznosu ne manjem od 35.000.000,00 dinara (Podatak iz zvaničnog obrasca pojedinačnog bilansa uspeha za posmatranu godinu – pod- kategorije AOP 1009 Prihod od prodaje proizvoda i usluga);
 2.  da je udeo prihoda od prodaje gotovih proizvoda nastalih obavljanjem prerađivačke delatnosti iz proizvodnih sektora koji su predmet podrške ovog Programa, veći ili jednak 50% od ukupnih poslovnih prihoda (odnos pozicija Zvaničnog obrazaca pojedinačnog bilansa uspeha, za 2019 ili 2020. godinu, prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga pod-kategorije AOP 1009 i AOP 1001 Poslovni prihod);
 3.  da je Podnosilac prijave u toku 2019. ili 2020. godine ostvario izvoz od prodaje gotovih proizvoda nastalih obavljanjem prerađivačke delatnosti iz proizvodnih sektora koji su predmet podrške ovog Programa od najmanje 12.000.000 dinara. (Podatak iz zvaničnog obrasca bilansa uspeha za posmatranu godinu – AOP 1011 Prihod od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu i to matičnim i zavisnim društvima ili/i AOP 1013 Prihod od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima ili/i AOP 1015 Prihod od prodaje proizvoda i usluga eksterno, nepovezanim društvima);
 4.  da vrednost osnovnih sredstava u 2019. ili 2020. poslovnoj godini nije manja od 35.000.000,00 dinara (Podatak iz zvaničnog obrasca bilansa uspeha za posmatranu godinu – AOP 0010 Nekretnine, postrojenja i oprema);
 5.  da protiv Podnosioca prijave nije pokrenut prethodni stečajni postupak, stečajni postupak, postupak reorganizacije ili postupak likvidacije

NAMENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Bespovratna sredstva koja se odobravaju u skladu sa ovim Programom mogu se dodeliti u vezi sa realizacijom projektnih aktivnosti usmerenih ka ciljanim tržištima, odnosno mera intervencija koje se odnose na:

1.Konsultantsku podršku za razvojnu strategiju pozicioniranja na ciljano tržište

2.Konsultantsku podršku za aktivnosti izvoznog marketinga

3.Izlaganje na međunarodnim sajmovima i poslovnim susretima

 4.Ulazak na ciljano tržište i unapređenje pozicije na istom

5.Konsultantsku podršku za unapređenje izvoznih sposobnosti

6.Unapređenje proizvodnih sposobnosti

NAČIN PRIJAVLJIVANJA

Javni poziv je objavljen 17. decembra 2021. godine i trajaće 90 dana, odnosno do 17. marta 2022. godine.

Prijave se podnose elektronski, kreiranjem korisničkog naloga na linku https://prijave.ras.gov.rs/ i verifikacijom internet adrese. Kreiranjem korisničkog naloga otvara se stranica za unos podataka, kao i za unos prateće dokumentacije, a sve u okviru Obrasca 1- Prijava za učešće u Programu. Korisnik naloga nakon unosa podataka i kompletiranja dokumentacije, potvrđuje da je prijava kompletna, čime se prijava elektronski zaprimljuje. Svaki Podnosilac prijave dobija obaveštenje o prijemu prijave , zavodni broj prijave i ugovor o poverljivosti informacija. Link za prijavu je dostupan do kraja Javnog poziva, nakon čega više nije moguće podneti prijavu.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURISANJE

Svaki Podnosilac prijave je u obavezi da uz podnetu prijavu na Portal Agencije priloži i sledeću dokumentaciju:

 1.  Obrazac 2 – Izjavu o ispunjenosti uslova Programa i dodeljenoj državnoj pomoći de minimis, o prihvatanju uslova za učešće u Programu, koja je izdata pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću;
 2.  Izjavu da Podnosilac prijave i njegova odgovorna lica nisu osuđivani za privredne prestupe, kao i da Podnosilac prijave, članovi Podnosioca prijave i odgovorna lica u okviru Podnosioca prijave nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede;
 3.  Kopiju uverenja nadležnog organa poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve dospele obaveze po osnovu poreza i doprinosa, ne starije od mesec dana od dana objavljivanja Javnog poziva;
 4.  Kopiju sertifikata sistema kvaliteta ISO 9001 izdatog od strane sertifikacionog tela akreditovanog od strane ATS, ukoliko Podnosilac prijave poseduje ovakav sertifikat;
 5.  Kopiju sertifikata sistema za bezbednost hrane HACCP izdatog od strane sertifikacionog tela akreditovanog od strane ATS ukoliko Podnosilac prijave poseduje ovakav sertifikat;
 6.  Dokaze o postojanju ugovorene saradnje ukoliko se Podnosilac prijave prijavljuje za učešće u Programu radi izvoza kupcu sa kojim postoji ugovorena saradnja.
 7.  Izjavu o toku proizvodnog i distributivnog procesa u okviru grupe, na osnovu koje je moguće utvrditi koji član grupe vrši proizvodnju, a koji distribuciju finalnih gotovih proizvoda iz delatnosti koje su podržane ovim programom, ukoliko je Podnosilac prijave matično društvo ili zavisno društvo u okviru grupe;
 8.  Šemu povezanosti unutar grupe, ukoliko je Podnosilac prijave matično društvo ili zavisno društvo u okviru grupe.

Podnosilac prijave uz Prijavu može podneti i sledeću dokumentaciju:

 •  Dokaze o implementaciji industrijskih specifičnih standarda, sertifikata i
 •  Kopije izvoznih dozvola neophodnih za poslovanje na ciljanom tržištu;
 •  Prethodno izrađene analize ciljanog tržišta, analize plasmana proizvoda, marketing planove i sl.;
 •  Ugovor o poverljivosti informacija potpisan elektronskim potpisom zakonskog zastupnika Podnosioca prijave;
 •  Drugu dokumentaciju koja može imati uticaja na vrednovanje prijave.

Program i svi prateći obrasci dostupni su na internet stranici:www. ras. gov. rs

 

 

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>