JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA KUPOVINU NOVE OPREME U 2022. GODINI

Predmet konkursa je kupovina nove opreme neophodne za realizaciju investicionog projekta, odnosno za početak, unapređenje ili povećanje obima proizvodnje čija neto nabavna vrednost ne može biti niža od 4.000.000,00 dinara bez uračunatog PDV-a, zavisnih troškova nabavke, troškova montaže, puštanja u rad, troškova obuke za korišćenje, troškova carinjenja i drugih zavisnih troškova.
Cilj ovog konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu nove opreme privrednim društvima čije se sedište nalazi na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine i koja realizuju investicioni projekat na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine.
Oprema jesu mašine, odnosno sredstva za proizvodnju i obradu, namenjena za profesionalnu upotrebu i u skladu sa prirodom delatnosti privrednog društva neophodna za realizaciju investicionog projekta. Opremom se smatra i proizvodna linija koju čine više funkcionalno nedeljivih mašina, kao i specijalizovani alati i delovi specijalizovanih mašina. Opremom se ne smatraju transportna sredstva. Oprema za čiju kupovinu se bespovratna sredstva odobravaju mora da bude nova.

Visina sredstava i korisnici

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po Konkursu je 240.000.000,00 dinara.
Sredstva opredeljena za ovaj Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2022. godinu („Službeni list APV“, br. 54/2021 i 7/2022-rebalans), u okviru Budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine kao Program 1505 Regionalni razvoj, Programska aktivnost 1021 Podsticaji za mere bržeg privrednog razvoja Vojvodine, funkcija 411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, ekonomska klasifikacija 454 Subvencije privatnim preduzećima.
Korisnici bespovratnih sredstava su privredna društva čije se sedište nalazi na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine i koja realizuju investicioni projekat na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine, a koja u 2020. godini i u 2021. godini nemaju ostvarene poslovne prihode veće od 800.000.000,00 dinara1 i koja se pre početka realizacije investicionog projekta prijave za dodelu bespovratnih sredstava.
Korisniku mogu biti dodeljena bespovratna sredstva u visini od 2.000.000,00 dinara do 8.000.000,00 dinara, pri čemu maksimalan iznos ne može biti veći od 50% neto vrednosti opreme.

Uslovi za dodelu bespovratnih sredstava na konkursu

Pravo na dodelu bespovratnih sredstava na Konkursu imaju privredna društva:

 1. koja imaju sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine, pri čemu i mesto realizacije investicionog projekta mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine;
 2. koja u 2020. godini, i u 2021. godini nisu ostvarila poslovne prihode veće od 800.000.000,00 dinara;
 3. koja se pre početka realizacije investicionog projekta prijave za dodelu bespovratnih sredstava;
 4. koja u toku 2019, 2020 kao i u 2021. godine nisu bila u blokadi;
 5. koja u Finansijskim izveštajima u 2020. godini, kao ni u 2021. godini nemaju iskazan poslovni gubitak (gubitak pre oporezivanja);
 6. koja nisu u teškoćama, u smislu propisa kojima se uređuju pravila za dodelu državne pomoći;
 7. nad kojima nije pokrenut postupak stečaja, u skladu s propisima kojima se uređuju stečaj i likvidacija;
 8. čiji zakonski i ostali zastupnici nisu pravnosnažno osuđivani za krivična dela protiv privrede, imovine, nedozvoljene trgovine i protiv službene dužnosti i protiv kojih se ne vodi krivični postupak;
 9. koja nisu osuđivana za krivična dela izvršena u obavljanju privredne delatnosti i privredni prestup u obavljanju privredne delatnosti;
 10. koja nemaju dospele, a neizmirene poreze i doprinose kao i obaveze po osnovu izvornih lokalnih prihoda;
 11. kod kojih broj zaposlenih nije smanjen u proseku za 10% i više tokom 12 meseci pre podnošenja Prijave;
 12. u kojima Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave nemaju učešće u vlasništvu;
 13. koja nisu u obavezi povraćaja nedozvoljene državne pomoći;
 14. sa kojima nije bio raskinut ugovor o dodeli sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine zbog neispunjenja preuzetih obaveza;
 15. protiv kojih se ne vodi parnični, odnosno krivični postupak po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
 16. koja ne obavljaju delatnost u sektorima:
 • čelika, uglja, sintetičkih vlakana,
 • primarne poljoprivredne proizvodnje,
 • igara na sreću,
 • uslužne delatnosti (marketinške, konsultantske i računovodstvene usluge, usluge istraživanja tržišta, medicinske usluge, usluge servisa, usluge tehničkih pregleda, usluge popravki i održavanja i sličnih neproizvodnih delatnosti),
 • saobraćaja i transporta,
 • proizvodnje i prodaje oružja i vojne opreme,
 • proizvodnje nafte i naftnih derivata,
 • trgovine i distribucije i sektorima i delatnostima navedenim u listi delatnosti koje se ne subvencionišu2

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po Konkursu.

Prijava i obavezna dokumentacija

Uz Prijavu na propisanom obrascu, koja je uredno popunjena, sa pripadajućim izjavama koje su sastavni deo Prijave (Izjava 1 i Izjava 2) i prilozima (predračun/ponuda/predugovor) podnosilac prijave dužan je da priloži i sledeću obaveznu dokumentaciju:

 1. Finansijski izveštaj registrovan kod Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: APR) za 2020. godinu i 2021. godinu kao i konsolidovani finansijski izveštaji za te godine ako je podnosilac u obavezi izrade konsolidovanog finansijskog izveštaja; zbirne kartice kupaca i dobavljača na dan 31.12.2019. godine, 31.12.2020. i na dan 31.12.2021. godine;
 2. Izvod o registraciji iz Registra privrednih subjekata kod APR-a (kopija);
 3. Potvrda APR-a ili nadležnog Privrednog suda da protiv privrednog subjekta nije pokrenut postupak stečaja u skladu sa propisima kojima se uređuju stečaj i likvidacija (original ili overena kopija);
 4. Potvrda o danima blokade privrednog subjekta u periodu od 1.1.2019. godine do dana objavljivanja konkursa (original ili overena kopija);
 5. Uverenje Poreske uprave Republike Srbije o izmirenju obaveza po osnovu poreza i doprinosa (original ili overena kopija);
 6. Uverenje nadležnog organa JLS o izmirenju obaveza prema lokalnoj poreskoj administraciji (original ili overena kopija);
 7. Uverenje MUP-a po mestu prebivališta zakonskih i ostalih zastupnika da nisu pravnosnažno osuđivani za krivična dela (protiv privrede, imovine, nedozvoljene trgovine i protiv službene dužnosti) – (original ili overena kopija);
 8. Uverenje izdato od nadležnog Osnovnog suda da se protiv zakonskih i ostalih zastupnika u privrednom društvu ne vodi krivični postupak (original ili overena kopija);
 9. Uverenje izdato od Osnovnog suda nadležnog po sedištu privrednog društva da privredno društvo nije osuđivano za krivično delo izvršeno u obavljanju privredne delatnosti (original ili overena kopija);
 10. Potvrda APR-a ili Uverenje izdato od Privrednog suda nadležnog po sedištu privrednog društva, da privredno društvo nije osuđivano za učinjen privredni prestup u obavljanju privredne delatnosti (original ili overena kopija);
 11. Pisana izjava podnosioca prijave o postojanju kumulacije državne pomoći u skladu sa članom 7. Zakona o kontroli državne pomoći (“Sl. glasnik RS”, br. 73/2019);
 12. Izvodi iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja kojim se utvrđuje broj zaposlenih i vrsta radnog angažovanja na dan 31.12.2019. godine, 31.12.2020. i na dan 31.12.2021. godine;
 13. Dokumentacija koja se podnosi za stranog državljanina mora biti overena u skladu s propisima države u kojoj je izdata.
 14. Izjava o korišćenju sredstava Sekretarijata u prethodne dve godine (Izjava br.3)

 Rok za podnošenje prijava na konkurs teče od 31.3.2022. godine i traje zaključno sa 13.5.2022. godine, računajući i taj dan.

Način dostavljanja prijava

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili dostaviti lično na Pisarnicu pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade AP Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad svakog radnog dana od 09.00 do 14.00 časova do dana za podnošenje prijava.

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona: Ognjen Dopuđ 021/487-4158 i Marijana Rakić 021/487-4208

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>