Конкурс за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине

Предмет Конкурса је додела бесповратних средстава за куповину стамбене јединице или за доградњу, адаптацију, реконструкцију, текуће и инвестиционо одржавање стамбене јединице у власништву или сувласништву, породицама у којима се роди треће или четврто дете (у даљем тексту: учсници Конкурса) са пребивалиштем на територији Аутономне покрајине Војводине.
Под стамбеном јединицом из претходног става сматрају се непокретности (станови или куће) које се налазе у седиштима градова и општина, као и у селима изван градских и општинских седишта на територији АП Војводине, и то на земљишту које је планским документом предвиђено за градњу и које су уписане у катастар непокретности.
Право учешћа на Конкурсу имају брачне и ванбрачне заједнице са децом, као и једнородитељске породице (у даљем тексту: породице) у којима се почев од 01.01.2023. године роди треће или четврто дете.
Учесници Конкурса могу бити родитељи у породицама који у тренутку расписивања Конкурса испуњавају следеће услове:
1. да је мајка у породици, на дан 01.01.2023. године па до дана расписивања Конкурса, родила дете трећег или четвртог реда рођења, у смислу члана 7. став 2. Правилника;
2. да је најмање један од родитеља држављанин Републике Србије и да на територији Аутономне покрајине Војводине до дана расписивања Конкурса има најмање пет година непрекидно пријављено пребивалиште;
3. да се налазе у брачној или ванбрачној заједници или да имају статус самохраног родитеља;
4. да се непосредно брину о новорођеном трећем или четвртом детету, да њихова деца претходног реда рођења нису смештена у хранитељску, старатељску породицу или дата на усвојење и да нису лишени родитељског права у односу на децу претходног реда рођења, у складу са законом;
5. да је најмање један од родитеља запослен;
6. да су родитељи трећег, односно, четвртог детета власници или сувласници некретнине или да живе у заједничком домаћинству са власником или сувласником некретнине најмање три године непрекидно до дана расписивања Конкурса, уколико аплицирају за доградњу, адаптацију, реконструкцију, инвестиционо и текуће одржавање некретнине;
7. да учесници Конкурса или њихови родитељи који са учесницима Конкурса живе у заједничком домаћинству нису купили или отуђили одговарајућу некретнину у претходних пет година до дана расписивања Конкурса, у смислу члана 2. Правилника.
Учесници Конкурса могу да аплицирају само са једном пријавом и за једну намену и то:
1. за куповину некретнине;
2. за доградњу, адаптацију, реконструкцију, инвестиционо и текуће одржавање постојеће некретнине.
Висина тражених средстава не може бити већа од 1.500.000,00 динара.
Износ додељених средстава може бити мањи од траженог.
Пријава на Конкурс, са осталом потребном документацијом, подноси се у року од 15 дана од дана објављивања у дневном листу „Дневник“.
Више о конкурсу на:
 https://www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b8/%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%92%d0%b5%d1%9a%d0%b5-%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0/

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Можете користити ове HTML ознаке и атрибуте: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>