JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA SUBVENCIONISANU DODELU ZAŠTITNOG RAMA ZA UPOTREBLjAVANI TRAKTOR ZA 2024. GODINU

Agencija za bezbednost saobraćaja objavljuje:

JAVNI POZIV

ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA SUBVENCIONISANU DODELU ZAŠTITNOG  RAMA ZA UPOTREBLjAVANI TRAKTOR

 1. Pozivaju se sva zainteresovana fizička, pravna lica i preduzetnici na teritoriji Republike Srbije koja ispunjavaju uslove u skladu sa članom 6. Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane dodele zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor, da zaključno sa 15. majem 2024. godine podnesu zahtev Agenciji za bezbednost saobraćaja za subvencionisanu dodelu.
 1. Modeli i tipovi traktora za koje se vrši subvencionisana dodela zaštitnih ramova su:
Tabela 1
IMT 533
IMT 539
IMT 540
IMT 542
IMT 549
TAFE 35
TAFE 42
TAFE 45
MASSEY FERGUSON 35
Tabela 2
IMT 558
IMT 559
IMT 560
IMT 560 de luxe
IMT 567 de luxe
IMT 560 DV de luxe
IMT 567 DV de luxe
IMT 565 de luxe
IMT 569 de luxe
IMT 565 DV de luxe
IMT 569 DV de luxe
IMT 577 (bez prednje vuče)
IMT 575
IMT 578
IMT 577 de luxe (bez prednje vuče)

 1. Podnosioci zahteva za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama za upotrebljavani traktor moraju ispunjavati sledeće uslove:
 1. podaci o podnosiocu zahteva:

(1)       za pravna lica i preduzetnike – naziv i sedište, matični broj i PIB, Izvod iz Registra privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre, ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje, ime i prezime, broj telefona i e-mejl adresu kontakt osobe;

(2)       za fizička lica – ime i prezime, adresu stanovanja, JMBG, kontakt telefon;

 1. potvrda da protiv pravnog lica nije pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija, stečaj ili likvidacija, u skladu sa propisima kojim se uređuju stečaj i likvidacija i da nije pokrenut postupak prinudne likvidacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava i drugih oblika organizovanja;
 1. potvrda da pravno lice ili preduzetnik nema pravosnažnu sudsku ili upravnu meru zabrane obavljanja delatnosti ili osudu zbog privrednog prestupa;
 1. dokaz da je pravno lice ili preduzetnik izmirio sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda, odnosno da je zaključio sporazum o reprogramu o isplati poreskog duga, s tim da ukupan iznos poreskog duga po sporazumu o reprogramu o isplati poreskog duga ne može da iznosi više od 500.000 dinara na dan podnošenja zahteva, kao i dokaz da obaveze po reprogramu o isplati poreskog duga izmiruje redovno, odnosno da nema neizmirenih obaveza po reprogramu o isplati poreskog duga na dan podnošenja zahteva;
 1. potvrda da je fizičko lice – podnosilac zahteva izmirilo sve obaveze po osnovu poreza na imovinu, odnosno da je zaključio sporazum o reprogramu o isplati poreskog duga i da nema neizmirenih obaveza po reprogramu o isplati poreskog duga na dan podnošenja zahteva;
 1. fotokopija saobraćajne dozvole ili drugog dokumenta izdatog od strane ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove kojim se potvrđuje da je vozilo registrovano;

Za imaoce neregistrovanih traktora starijih od deset godina, koji zbog gubitka računa, prestanka pravnih lica ili smrti fizičkih lica od kojih su kupili vozilo ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da pribave odgovarajući dokaz o vlasništvu i poreklu vozila i dokaz o izmirenim carinskim i poreskim obavezama za vozilo i koji su u zakonitom i savesnom posedu vozila najmanje pet godina, potrebna je izjava data pod materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđena potpisima dva svedoka i overenim od strane nadležnog organa na okolnosti kupovine i posedovanja vozila iz koje organ kome je podnet zahtev utvrđuje da li postoji stvarna nemogućnost pribavljanja dokaza o vlasništvu odnosno poreklu vozila i da li je imalac vozila u savesnom i zakonitom posedu vozila najmanje pet godina;

 1. fotografija (prednja strana) traktora za koji se podnosi zahtev;
 1. za pravna lica – overeni OP obrazac lica ovlašćenog za zastupanje;
 1. dokaz da su izmireni troškovi propisanih administrativnih taksi.

IV      Potvrde koje se dostavljaju uz zahtev za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama ne mogu biti starije od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

V         Dokumentaciju koju podnosilac zahteva dostavlja kao dokaz o vlasništvu predmetnog traktora (pravni sled) može da dostavi u fotokopiji.

Sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji, ako javnim pozivom a u skladu sa Uredbom nije propisano drugačije.

VI       Uz zahtev za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama, podnosilac zahteva prilaže dokumenta i dokaze, a za koje ne dostavi saglasnost za proveru, odnosno pribavljanje podataka po službenoj dužnosti. Na osnovu podataka dostavljenih u zahtevu, Agencija uz saglasnost podnosioca zahteva, po službenoj dužnosti proverava ili pribavlja podatke iz službenih evidencija drugih državnih organa.

VII      Zahtev iz stava 1. ovog podnose se na Obrascu 1. ili na Obrascu 2. koji su sastavni deo javnog poziva.

VIII   Rok za podnošenje zahteva je 15.05.2024. godine.

Zahtevi koji su pristigli posle navedenog roka, neće biti razmatrani.

IX      Zahtev za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama podnosi se Agenciji za bezbednost saobraćaja u zatvorenoj koverti, na adresu: Agenciji za bezbednost saobraćaja, Bulevar

Mihaila Pupina 2, 11070 Novi Beograd, sa naznakom:,,Zahtev za subvencionisanu dodelu novog zaštitnog rama” ili putem elektronske adrese Agencije ramovi@abs.gov.rs.

Agencija ne odgovara za bilo kakvu posledicu ukoliko podnosilac zahteva ne navede naziv, adresu i predmet javnog poziva na koverti.

 Obavezuje se korisnik subvencije da izvrši uplatu Republičke administrativne takse i to (380,00 dinara za zahtev i 660,00 dinara za rešenje) što  u ukupnom iznosu od 1.040,00 dinara prema tarifnim brojevima 1. stav 1. i 9. stav 1, iz Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RSˮ, br. 43/03, 51/03 – ispravka, 61/05, 101/05 – dr. zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13 – dr. zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18 – ispravka, 95/18, 86/19, 90/19 – ispravka, 144/20, 138/2022, 54/2023- usklađeni din. izn. i 92/2023).

Taksa se u ukupnom iznosu od 1.040,00 dinara plaća prema sledećim instrukcijama:

Svrha plaćanja: Republička administrativna taksa

Primalac: Budžet Republike Srbije

Iznos: 1.040,00 dinara

Račun primaoca: 840-29779845-18

Poziv na broj: 59-013

XI Dodatne informacije u vezi sa ovim javnim pozivom zainteresovana lica mogu dobiti na  e-mail: subvencijaram@abs.gov.rs

NAPOMENA:

Sastavni deo javnog poziva čine:

 1. Zahtev (Obrazac 1) – ako je podnosilac fizičko lice i
 2. Zahtev (Obrazac 2) – ako je podnosilac pravno lice.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>