Месечне архиве: децембар 2021

Одржане обуке за запослене ОУ Србобран

Општина Србобран је реализовала обуку чији је финансијер Савет Европе.Пројекат „Стручно усавршавање запослених у Општинској управи Србобран “
је имао за циљ да спроведе обуку из две области, пољопривреда и рурални развој-стимулативне мере у пољопривреди и Е-управа и дигитализација.
Учесници обуке су били запослени у општинској управи.Предавачи који су ангажовани су били Биљана Зец Радосављевић и Јован Алексић,акредитовани
реализатори програма и стручног усавршавања у јавној управи.

IMG_20211215_080843 предавач Јована Алексић предавач Биљна Зец Радосављевић IMG-643016154e42b8f574ce5a94cd2a8195-V

IMG_20211216_082932smart

Јавни позив за набавку машина и опреме у биљној производњи. Рок за подношење од 4. јануара до 28. фебруара 2022. године

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет Јавног позива

Члан 1.

У складу са чланом 9. Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура („Службени гласник РС, број 48/2018, 29/2019, 78/2020 и 119/2021), у даљем тескту: Правилник, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа), расписује Јавни позив за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура у 2020. години (у даљем тексту: Јавни позив).

Предмет подстицаја

Члан 3.

Подстицаји из члана 1. овог Јавног позива обухватају инвестиције у набавку нових машина и опреме за:

1) примарну производњу биљних култура у заштићеном простору;

2) примарну производњу воћа и грожђа;

3) примарну производњу поврћа, цвећа, ароматичног и лековитог биља;

4) убирање воћа, грожђа, поврћа, цвећа, ароматичног и лековитог биља;

5) примарну производњу житарица, индустријског и крмног биља;

6) обраду земљишта, заштиту биљака од болести, корова и штеточина, прихрањивање/ђубрење, бербу и транспорт примарних пољопривредних производа;

7) наводњавање биљних култура.

II. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ

Лица која остварују право на подстицаје

Члан 5.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) и налазе се у активном статусу, и то:

1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

2) предузетник;

3) привредно друштво;

4) земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу;

5) средња школа;

6) научноистраживачка организација у области пољопривреде.

7) црква и верска заједница, регистроване у складу са законом којим се уређују цркве и верске заједнице.

Општи услови за остваривање права на подстицаје

Члан 6.

Лице из члана 5. овог Јавног позива остварује право на подстицаје ако:

1) је у потпуности реализовало инвестиције за које подноси захтев у периоду од 1. јануара 2021. године, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје;

2) је вредност инвестиција за које се подноси захтев за остваривање права на подстицаје једнака или већа од 65.000 динара;

3) је износ појединачног рачуна једнак или већи од 50.000 динара и ако је на рачуну износ за сваку појединачну инвестицију из Табеле једнак или већи од 50.000 динара;

4) за инвестицију за коју подноси захтев, не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;

5) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;

6) је измирило доспеле обавезе по основу јавних прихода;

8) добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица;

9) по редоследу подношења захтева постоје расположива средства за одобравање права на подстицаје у оквиру укупних средстава опредељених овим Јавним позивом.

Посебни услови за остваривање права на подстицаје

Члан 7.

Лице из члана 5. овог Јавног позива које испуњава опште услове из члана 6. овог Јавног позива остварује право на подстицаје из члана 3. овог Јавног позива ако:

1) у Регистру има уписано пољопривредно земљиште под производњом одговарајућих врста биљних култура, и то површине:

(1) до 0,5 ha поврћа, воћа или цвећа у заштићеном простору,

(2) до 2 ha јагодастог воћа, односно до 5 ha осталог воћа,

(3) до 2 ha грожђа, на парцелама које су уписане и у Виноградарски регистар у складу са законом који уређује вино;

(4) до 3 ha поврћа (на отвореном пољу),

(5) од 0,1 до 50 ha цвећа (на отвореном пољу),

(6) до 50 ha ароматичног и лековитог биља,

(7) до 50 ha житарица, индустријског и крмног биља;

2) је предмет инвестиције везан за производњу одговарајуће врсте биљних култура.

Изузетно од става 1. тачка 1) подтачка (7) овог члана, лице из става 1. овог члана остварује право на подстицаје за инвестиције у набавку нових машина и опреме за наводњавање биљних култура из члана 3. став 1. тачка 7) овог Јавног позива, ако у Регистру има уписано пољопривредно земљиште под производњом житарица, индустријског и крмног биља површине до 100 ha.

Рок за подношење захтева за остваривање права на подстицаје

Члан 9.

Захтев за остваривање права на подстицаје у складу са овим Јавним позивом подноси се у року од 4. јануара до 28. фебруара 2022. године, закључно.

Документација уз захтев

Члан 10.

За остваривање права на подстицаје потребна је следећа документација:

1) рачун за набавку предметне инвестиције;

2) отпремница за набавку предметне инвестиције за коју је, у складу са посебним прописима, утврђена обавеза издавања отпремнице, односно међународни товарни лист ако је подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције;

3) доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то: потврдa о преносу средстава или извод, оверене од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско плаћање или плаћање картицом може доставити само фискални исечак;

4) гарантни лист, односно изјаву о саобразности за извршену набавку предметне опреме, машина и механизације за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно изјаву добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа;

5) јединствена царинска исправа ако је подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције;

6) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода, издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе;

7) потврда надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;

8) потврда надлежног покрајинског органа да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја – ако подносилац захтева има пребивалиште, односно седиште на територији аутономне покрајине.

Форма документације

Члан 11.

Уверења и потврде које се достављају уз Захтев за остваривање права на подстицаја не могу бити старија од 30 дана од дана подношења захтева.

Сва документа која се достављају уз захтеве у складу са Правилником и Јавним позивом морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији, ако Правилником није прописано другачије.

Документа на страном језику морају бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца.

Износ подстицаја

Члан 15.

Подстицаји се утврђују у износу од 50 % од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65 % од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно пoсeбним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Ако је корисник подстицаја сам извршио увоз предмета инвестиције, вредност реализоване прихватљиве инвестиције из става 1. овог члана представља статистичка вредност робе у динарима утврђена у јединственој царинској исправи из члана 10. став 1. тачка 5) овог Јавног позива.

Процентуални износ подстицаја за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди утврђује са према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева, у складу са посебним прописом који одређује подручја са отежаним условима рада у пољопривреди.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у складу са овим Јавним позивом је 800.000 динара.

Информације

Члан 18.

Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура у 2022. години, објављује се на огласној табли Управе за арарна плаћања, Булевар краља Александра бр. 84, 11000 Београд, као и на званичној интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде http://www.minpolj.gov.rs и званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања http://www.uap.gov.rs.

Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су на телефон Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/30-20-100 или 011/30-20-101, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

 

 

 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA PROMOCIJU IZVOZA U 2021. GODINI

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: Agencija) se kreiranjem Programa podrške privrednim društvima za promociju izvoza (u daljem tekstu: Program) opredelila da podrži unapređenje izvoznih potencijala domaćih privrednih društava, a u cilju povećanja prihoda od izvoza odabranih sektora, uravnoteženja platnog bilansa i unapređenja ugleda Republike Srbije u međunarodnoj poslovnoj zajednici, kao i povećanja plasmana domaćih proizvoda na stranim tržištima

USLOVI ZA PODNOSIOCE PRIJAVA

Pravo na učešće i korišćenje bespovratnih sredstava ima Podnosilac prijave koji kumulativno ispunjava sledeće opšte i posebne uslove.

Opšti uslovi:

 1.  da je Podnosilac prijave registrovan u APR, najkasnije do 1. januara 2018. godine;
 2.  da kapital Podnosioca prijave nije u javnoj svojini;
 3.  da je Podnosilac prijave izmirio dospele obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 4.  da Podnosilac prijave nije u teškoćama u skladu sa pravilima za dodelu državne pomoći;1
 5.  da Podnosilac prijave nije neopravdano odustao od učešća u prethodnim Programima podrške privrednim društvima za promociju izvoza koje sprovodi Agencija.
 6.  da Podnosilac prijave kao pretežnu delatnost obavlja prerađivačku delatnost u Podržanim sektorima;
 7.  da se Podnosilac prijave bavi proizvodnjom:
  1.  finalnih proizvoda koji su namenjeni krajnjim potrošačima;
  2.  komponenti proizvoda, pod čime se podrazumeva serijska proizvodnja komponenti proizvoda koji se u neizmenjenom obliku integrišu u proizvode izrađene po meri koji su namenjeni krajnjim potrošačima, kao i proizvodnja komponenti proizvoda koje kupac kao proizvođač u neizmenjenom obliku integriše u finalni proizvod namenjen krajnjem potrošaču.

 Posebni uslovi:

Poslovni kapaciteti:

 1.  da Podnosilac prijave kao pretežnu delatnost obavlja prerađivačku delatnost u Podržanim sektorima;
 2.  da se Podnosilac prijave bavi proizvodnjom:
  1.  finalnih proizvoda koji su namenjeni krajnjim potrošačima;
  2.  komponenti proizvoda, pod čime se podrazumeva serijska proizvodnja komponenti proizvoda koji se u neizmenjenom obliku integrišu u proizvode izrađene po meri koji su namenjeni krajnjim potrošačima, kao i proizvodnja komponenti proizvoda koje kupac kao proizvođač u neizmenjenom obliku integriše u finalni proizvod namenjen krajnjem potrošaču.

Kadrovski kapaciteti:

1. da Podnosilac prijave ima minimum 15 zaposlenih lica u radnom odnosu, na dan objavljivanja Javnog poziva, prema evidenciji CROSO;

Finansijski kapaciteti:

 1.  da je Podnosilac prijave u toku 2019. ili 2020. poslovne godine ostvario poslovni prihod od prodaje gotovih proizvoda nastalih obavljanjem prerađivačke delatnosti iz proizvodnih sektora koji su predmet podrške ovog Programa, u iznosu ne manjem od 35.000.000,00 dinara (Podatak iz zvaničnog obrasca pojedinačnog bilansa uspeha za posmatranu godinu – pod- kategorije AOP 1009 Prihod od prodaje proizvoda i usluga);
 2.  da je udeo prihoda od prodaje gotovih proizvoda nastalih obavljanjem prerađivačke delatnosti iz proizvodnih sektora koji su predmet podrške ovog Programa, veći ili jednak 50% od ukupnih poslovnih prihoda (odnos pozicija Zvaničnog obrazaca pojedinačnog bilansa uspeha, za 2019 ili 2020. godinu, prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga pod-kategorije AOP 1009 i AOP 1001 Poslovni prihod);
 3.  da je Podnosilac prijave u toku 2019. ili 2020. godine ostvario izvoz od prodaje gotovih proizvoda nastalih obavljanjem prerađivačke delatnosti iz proizvodnih sektora koji su predmet podrške ovog Programa od najmanje 12.000.000 dinara. (Podatak iz zvaničnog obrasca bilansa uspeha za posmatranu godinu – AOP 1011 Prihod od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu i to matičnim i zavisnim društvima ili/i AOP 1013 Prihod od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima ili/i AOP 1015 Prihod od prodaje proizvoda i usluga eksterno, nepovezanim društvima);
 4.  da vrednost osnovnih sredstava u 2019. ili 2020. poslovnoj godini nije manja od 35.000.000,00 dinara (Podatak iz zvaničnog obrasca bilansa uspeha za posmatranu godinu – AOP 0010 Nekretnine, postrojenja i oprema);
 5.  da protiv Podnosioca prijave nije pokrenut prethodni stečajni postupak, stečajni postupak, postupak reorganizacije ili postupak likvidacije

NAMENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Bespovratna sredstva koja se odobravaju u skladu sa ovim Programom mogu se dodeliti u vezi sa realizacijom projektnih aktivnosti usmerenih ka ciljanim tržištima, odnosno mera intervencija koje se odnose na:

1.Konsultantsku podršku za razvojnu strategiju pozicioniranja na ciljano tržište

2.Konsultantsku podršku za aktivnosti izvoznog marketinga

3.Izlaganje na međunarodnim sajmovima i poslovnim susretima

 4.Ulazak na ciljano tržište i unapređenje pozicije na istom

5.Konsultantsku podršku za unapređenje izvoznih sposobnosti

6.Unapređenje proizvodnih sposobnosti

NAČIN PRIJAVLJIVANJA

Javni poziv je objavljen 17. decembra 2021. godine i trajaće 90 dana, odnosno do 17. marta 2022. godine.

Prijave se podnose elektronski, kreiranjem korisničkog naloga na linku https://prijave.ras.gov.rs/ i verifikacijom internet adrese. Kreiranjem korisničkog naloga otvara se stranica za unos podataka, kao i za unos prateće dokumentacije, a sve u okviru Obrasca 1- Prijava za učešće u Programu. Korisnik naloga nakon unosa podataka i kompletiranja dokumentacije, potvrđuje da je prijava kompletna, čime se prijava elektronski zaprimljuje. Svaki Podnosilac prijave dobija obaveštenje o prijemu prijave , zavodni broj prijave i ugovor o poverljivosti informacija. Link za prijavu je dostupan do kraja Javnog poziva, nakon čega više nije moguće podneti prijavu.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURISANJE

Svaki Podnosilac prijave je u obavezi da uz podnetu prijavu na Portal Agencije priloži i sledeću dokumentaciju:

 1.  Obrazac 2 – Izjavu o ispunjenosti uslova Programa i dodeljenoj državnoj pomoći de minimis, o prihvatanju uslova za učešće u Programu, koja je izdata pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću;
 2.  Izjavu da Podnosilac prijave i njegova odgovorna lica nisu osuđivani za privredne prestupe, kao i da Podnosilac prijave, članovi Podnosioca prijave i odgovorna lica u okviru Podnosioca prijave nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede;
 3.  Kopiju uverenja nadležnog organa poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve dospele obaveze po osnovu poreza i doprinosa, ne starije od mesec dana od dana objavljivanja Javnog poziva;
 4.  Kopiju sertifikata sistema kvaliteta ISO 9001 izdatog od strane sertifikacionog tela akreditovanog od strane ATS, ukoliko Podnosilac prijave poseduje ovakav sertifikat;
 5.  Kopiju sertifikata sistema za bezbednost hrane HACCP izdatog od strane sertifikacionog tela akreditovanog od strane ATS ukoliko Podnosilac prijave poseduje ovakav sertifikat;
 6.  Dokaze o postojanju ugovorene saradnje ukoliko se Podnosilac prijave prijavljuje za učešće u Programu radi izvoza kupcu sa kojim postoji ugovorena saradnja.
 7.  Izjavu o toku proizvodnog i distributivnog procesa u okviru grupe, na osnovu koje je moguće utvrditi koji član grupe vrši proizvodnju, a koji distribuciju finalnih gotovih proizvoda iz delatnosti koje su podržane ovim programom, ukoliko je Podnosilac prijave matično društvo ili zavisno društvo u okviru grupe;
 8.  Šemu povezanosti unutar grupe, ukoliko je Podnosilac prijave matično društvo ili zavisno društvo u okviru grupe.

Podnosilac prijave uz Prijavu može podneti i sledeću dokumentaciju:

 •  Dokaze o implementaciji industrijskih specifičnih standarda, sertifikata i
 •  Kopije izvoznih dozvola neophodnih za poslovanje na ciljanom tržištu;
 •  Prethodno izrađene analize ciljanog tržišta, analize plasmana proizvoda, marketing planove i sl.;
 •  Ugovor o poverljivosti informacija potpisan elektronskim potpisom zakonskog zastupnika Podnosioca prijave;
 •  Drugu dokumentaciju koja može imati uticaja na vrednovanje prijave.

Program i svi prateći obrasci dostupni su na internet stranici:www. ras. gov. rs

 

 

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРОГРАМ ПАМЕТНИ ПОЧЕТАК

У складу са одредбама Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС”, број 149/20) и Програма распореда и коришћења средстава за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама за 2021. годину, који је саставни део Закључка Владе РС 05 Број: 401-994/2021 од 4. фебруара 2021. године

Фонд за иновациону делатност објављује

Јавни позив за програм Паметни почетак

Циљ програма Паметни почетак (у даљем тексту: Програм) је да пружи подршку најперспективнијим тимовима у настојању да валидирају пословне идеје и демонстрирају корисност својих производа/услуга/технологија, кроз развој првог прототипа или минимално одрживог производа (MVP).

Максимални износ финансирања који Фонд за иновациону делатност (даље у текту: “Фонд”) додељује по појединачном пројекту је до РСД 3.600.000,00 (оквирно ЕУР 30.000,00).  Финансирање додељено од стране Фонда може покрити максимум 90% укупних одобрених трошкова пројекта (не укључујући менторску подршку). Минимум 10%  укупног буџета пројекта  (не укључујући менторску подршку) мора обезбедити Подносилац пријаве из других приватних извора, независно од Фонда, у готовини. Нефинансијска улагања неће бити прихваћена. Додатно, сви корисници Програма ће добити до РСД 600.000,00 динара (оквирно ЕУР 5.000,00) додатних средстава која су опредељена за менторску подршку.

Правила „de minimis“ државне помоћи се примењују на средства која Корисник гранта добија од Фонда кроз овај Програм у складу са Правилником Фонда о правилима за доделу државне помоћи.

Трајање пројекта у оквиру програма Паметни почетак може бити највише до 6 месеци.

Фонд ће размотрити финансирање пројеката из свих области науке и технологије и из било ког индустријског сектора. Ипак, овај програм је усклађен са Стратегијом паметне специјализације у Србији, која се фокусира на четири приоритетна домена:
• Храна за будућност;
• Информационо-комуникационе технологије (укључујући посебан фокус на вештачку интелигенцију, како је то предвиђено Стратегијом развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период од 2020-2025, доступној на https://www.srbija.gov.rs/tekst/437277);
• Машине и производни процеси будућности;
• Креативне индустрије.
Најмање 50% расположивих средстава за овај јавни позив биће опредељено за Пријаве из горе наведених приоритетних домена, уколико буде доступно довољно квалитетних Пријава.

Услови учешћа
Прихватљиви подносиоци пријава за овај програм су:
• Тимови који се састоје од 2 до 5 чланова, са најмање 51% тима који су резиденти Републике Србије
или
• Микро привредна друштва (у форми друштва са ограниченом одговорношћу) у приватном власништву, регистрована у Србији не дуже од 2 године у тренутку подношења Пријаве, у већинском власништву (51% или више) резидената Републике Србије, са до 10 запослених.

Да би се Пријава узела у разматрање и била процењена, потребно је да буде достављена, у електронској форми путем Фондовог интернет портала.

Пријаве ће бити оцењиване на основу следећих критеријума:
1. Корисност и конкурентска предност предложеног решења
2. Тржишни потенцијал
3. Компетентност тима
Само Пријаве које испуњавају горе наведне критеријуме ће бити узете у разматрање.

Додатни детаљи у вези са процесом пријављивања и процене поднешених Пријава се налазе у Приручнику програма који је досупан на сајту Фонда на следећем линку: http://www.inovacionifond.rs/cir/program/pametni-pocetak/dokumentacija

Потребна документација за пријаву
• Изјава Подносиоца пријаве (дигитално попуњена и поднета на порталу Фонда);
• Пријавни образац који мора бити попуњен у целости и поднет у ПДФ формату. Он даље садржи:
o Детаље о предложеном решењу и потенцијалним пољима употребе;
o Кратак резиме суоснивача и кључног особља које ће бити анагажовано на пројекту (максимално 5);
o Поједностављен буџет;
o Видео снимак у максималном трајању од 3 минута који представља кратку презентацију („elevator pitch“) концепта производа/услуге и чланова тима.

Напомена: Пријавни образац мора бити достављен у потпуно истом визуелном и структурном формату и стилу како је дат на интернет страници Фонда. Сваки покушај модификације Пријавног обрасца откључавањем и/или променом формула или текста резултираће дисквалификацијом Пријаве из даље евалуације. Подносиоцима пријава је дозвољено да користе стилско обликовање садржаја у оквиру предефинисаних текстуалних поља у Пријавном обрасцу.
Због међународног процеса оцењивања, поднешена Пријава мора бити на енглеском језику. 

Крајњи рок за подношење пријава је 22. фебруар 2022, до 15 часова.

Тим или предузеће може да достави само једну Пријаву у оквиру овој Јавног позива. Некомплетне Пријаве, као и Пријаве које се не доставе до крајњег рока за подношење Пријава неће се узимати у разматрање.

Додатне информације можете добити путем е-мејлаsmartstart@inovacionifond.rs.

Молимо вас да користите следећи линк за пријављивање:http://www.inovacionifond.rs/cir/prijava
Контакт: smartstart@inovacionifond.rs

 

zajednicaa

Конкурс за програм АКТИВНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Програм Активне заједнице има за циљ да, путем обуке и доделе донација, подржи удружене грађане и грађанке који доприносе унапређењу и развоју заједнице и у својим активностима укључују што више њених чланова у циљу решавања заједничких проблема, при чему на најбољи начин употребљавају локалне ресурсе и потенцијале и промовишу сарадњу са различитим актерима. Програм прати потребе удружених грађана и грађанки, и новчано и на друге начине их подржава да реализују своје идеје које доприносе развоју и бољитку њихове заједнице. Пројекти који се подржавају нису тематски ограничени и плод су идеја, рада и посвећености људи који учествују у њима.

Могу да се пријаве удружења грађана и неформалне групе које:
● покрећу и активно укључује грађане и грађанке у своје активности,
● заступају опште интересе своје заједнице,
● не постоје дуже од 10 година,
● имају годишњи приход који не прелази 1.200.000,00 динара (за удружења),
● немају приступ значајним фондовима других донатора или нису директно повезани са међународним агенцијама и фондовима и
● налазе се на територији Србије.

Позивамо вас да се пре пријаве консултујете са тимом за донације Траг фондације у вези са идејом коју желите да се пријавите. Контакт путем мејла марта@трагфондација.орг, телефона 066 222 407 или заказати онлајн састанак најкасније до недеље, 13. децембра.

Представите вашу идеју попуњавањем Формуле за концепт идеје, коју ћете послати електронским путем на адресу: пријаве@трагфондација.орг. Пријаве можете послати најкасније до недеље, 19. децембра у понедељак.

Износ средстава која се додељују креће се између 200.000 и 400.000 динара по пројекту.

Више о конкурсу прочитајте ОВДЕ, где можете пронаћи информације о програму, услове конкурса и формулар за концепт идеје.

 

Јавни конкурс ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ РАЗВОЈА И АФИРМАЦИЈЕ ЖЕНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

foto-pg-biro-4

Завод за равноправност полова расписује јавни конкурс у оквиру подстицајних активности а које се односе на привредна друштва и предузетнице са циљем афирмације предузетништва жена и развојa, као и јачања конкурентности привредних субјеката, унапређења производног процеса путем нових инвестиција у опрему и услуге, креирања нових радних места и унапређења технологије пословања уопште.

Додела бесповратних средстава подразумева финансирање:

1. Куповине машина, опреме, алата и репроматеријала (у даљем тексту: опрема),

2. Сертификације, стандардизације и брендирања производа или услуге.

ПРАВО УЧЕШЋА:

Право учешћа на Јавном конкурсу имају привредна друштва и предузетнице са седиштем или регистрованом пословном јединицом (огранак, издвојено место) на територији Аутономне Покрајине Војводине, који су уписани у регистар АПР-а, најкасније до 31.12.2019. године и имају активан статус и то:

1. Правна лица регистрована у АПР као привредна друштва, која су разврстана као микро, мала правна лица у складу са Законом о рачуноводству према финансијским извештајима за 2019. и 2020. годину, као и

2. Предузетници регистровани у АПР-у до 31.12.2019. године.

УСЛОВИ УЧЕШЋА:

Учесник на Јавном конкурсу подноси пријаву под следећим условима:

- да поднесе уредно попуњену приjaву на прописаном обрасцу;

- да је у већинском домаћем приватном власништву и да је регистрован на територији АПВ;

- да је регистрован најкaсниje до 31. дeцeмбрa 2019. гoдинe;

- да у привредном друштву жена има удео у власништву и да је у истом одговорно лице (кумулативно) или да је жена предузетница која лично управља пословањем;

- да има најмање једног запосленог (под запосленим лицем, у складу са законом, подразумева се свако лице пријављено на обавезно социјално осигурање);

- да уредно измирује обавезе по основу јавних прихода (пореза и доприноса) и локалних јавних прихода;

- дa у пeриoду oд 01.12.2021. гoдине ниje евидентиран у регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије;

- дa му ниje изрeчeнa прaвoснaжнa мeрa зaбрaнe oбaвљaњa дeлaтнoсти;

- да над њим није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;

- да у 2019. и 2020. години није пословао са губитком;

- да у текућој и у претходне две фискалне године (период 2019-2021. година) није примио de minimis државну помоћ чија би висина заједно са траженим средствима прекорачила износ од 23.000.000,00 динара;

- да за исте намене у текућој години није примио бесповратна средства која потичу из јавних средстава по неком другом програму државне помоћи или из других извора финансирања.

Укупна средства која се додељују по Јавном конкурсу износе 14.051.250,00 динара.

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ДО 16. ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ.

За више информација: Јавни конкурси – Завод за равноправност полова (ravnopravnost.org.rs)

Додатне информације могу се добити путем телефона 021/6615-133, 021/6617-177 од 10 до 14 часова или мејлом: konkursi@ravnopravnost.org.rs