KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE TROŠKOVA NABAVKE PRIKLjUČNE MEHANIZACIJE, MAŠINA I OPREME ZA ORGANSKU PROIZVODNjU NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2022. GODINI

CILj I PREDMET KONKURSA

Cilj Konkursaza dodelu sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju na teritoriji AP Vojvodine u 2022.godini (u daljem tekstu: Konkurs) jeste unapređenje organske proizvodnje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Predmet konkursa jeste dodela sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za  organsku proizvodnju na teritoriji AP Vojvodine u 2022.godini.

NAMENAI VISINA SREDSTAVA

Bespovratna sredstava koja se dodeljuju po ovom Konkursu namenjena su za sledeće investicije:

 1. nabavka priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju

Za realizaciju aktivnosti predviđeno je ukupno – 12.000.000,00 dinara.

Sredstva za podršku investicija po Konkursu – dodeljuju se bespovratno.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosudo 80% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste 800.000,00 dinara.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava priznavaće se jedino priključna mehanizacija, mašine i oprema kupljene posle 01.01.2022. godine, što mora biti dokumentovano avansnim računom, računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, jedinstvenim carinskim ispravama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, kao i drugim dokazima koji nose datum nakon 01.01.2022. godine.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po Konkursu, za više namena u okviru konkursa.

PRAVO NA UČEŠĆE NA KONKURSU

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, nalaze se u aktivnom statusu, koji su sertifikovani za organsku proizvodnju ili se nalaze u postupku sertifikacije, odnosno ukoliko su u sistemu organske proizvodnje, i to:

 1. fizičko lice:

- nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,

- preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

 1. pravno lice:

- privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,

- zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,

- složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, zaključno sa18.02.2022. godine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Za fizička lica i pravna lica:

 1. čitko popunjen obrazac prijave;
 2. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta nosioca registrovanog poljoprivrednoggazdinstva ili ovlašćenog lica u pravnom licu;
 3. original Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koji izdaje Uprava za trezor (podaci opoljoprivrednom gazdinstvu, prva strana Izvoda kao i ostale strane izvoda sa podacima o površinama, nestariji od 30 dana);
 4. dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje (potvrda JVP „Vode Vojvodine“) zaključno sa 31.12.2021. godine za podnosioca prijave;
 5. dokaz o izmirenim dospelim poreskim obavezama zaključno sa 31.12.2021. godine za podnosioca prijave (izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prebivališta, odnosno sedišta podnosioca prijave, kao i nadležnog organa lokalne samouprave  gde se nalazi predmetna investicija, ukoliko se predmetna investicija nalazi na teritoriji druge lokalne samouprave, na teritoriji APV);
 6. dokaz o izmirenim dospelim obavezama za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (potvrda nadležnog organa, ili fotokopija ugovora sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i dokaz o izvršenom plaćanju);
 7. za investicije koje su preko 300.000,00 dinara, može se podneti predračun sa specifikacijom opreme, a konačan original račun mora biti identičan predračunu po iznosu, specifikaciji i dobavljaču opreme;
 8. original račun za nabavku predmetne investicije sa specifikacijom opreme koja  sadrži osnovne karakteristike konstrukcije i opreme (podaci iskazani u obrascu prijave moraju biti isti kao u računu);
 9. otpremnicu za nabavku predmetne investicije;
 10. dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to izvod overen od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko ili plaćanje karticom može dostaviti samo fiskalni isečak (fiskalni računi sa naznakom „ček“ neće se uzimati u razmatranje);
 11. fotokopija ugovora o kreditu, ukoliko je predmetna investicija nabavljena putem kredita;
 12. fotokopija garantnog lista za mašine i opremu za koju je to predviđeno važećim propisima;
 13. jedinstvena carinska isprava (ukoliko je podnosilac prijave direktni uvoznik) – ne starija od 01.01. 2022. godine;
 14. fotokopija diplome Poljoprivrednog fakulteta;
 15. ako je član zadruge- dostaviti potvrdu o članstvu;
 16. važeću kopiju sertifikata za organsku proizvodnju;
 17. ugovor između proizvođača i ovlašćene kontrolne organizacije o kontroli ili sertifikaciji organske proizvodnje;
 18. kopija Rešenja o ispunjavanju uslova za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2022. godinu, koje je izdalo Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republike Srbije, za kontrolnu organizaciju koja kod proizvođača sprovodi sertifikaciju organske proizvodnje.

NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVA

Prijave na konkurs, sa ostalom pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se poštom ili putem pisarnice pokrajinskih organa uprave – svakog radnog dana od 9 do 14 časova, u zatvorenoj koverti, na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Bulevar Mihajla Pupina 16

21000 Novi Sad

sa naznakom „K O N K U R S ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE TROŠKOVA NABAVKE PRIKLjUČNE MEHANIZACIJE, MAŠINA I OPREME ZA ORGANSKU PROIZVODNjU  NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2022. GODINI” – ne otvaraj

ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 časova.

Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

KONTAKT

Dodatne informacije možete putem telefona: 021/487-4601 od 10 do 14 časova.

Tekst Konkursa, Pravilnik, obrazac prijave, izveštaj o namenskom utrošku sredstava i zahtev za isplatu mogu se preuzeti na zvaničnoj internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za poljorivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine: www.psp.vojvodina.gov.rs

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>