KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE INVESTICIJA U FIZIČKA SREDSTVA POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U SEKTORU VOĆE, GROŽĐE, POVRĆE (UKLjUČUJUĆI PEČURKE), CVEĆE I OSTALI USEVI U AP VOJVODINI U 2022. GODINI

CILj I PREDMET KONKURSA

Cilj i predmet ovog konkursa jeste podizanje tehničko-tehnološke opremljenosti poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke), cveće i ostali usevi.

 VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose do 242.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci poljoprivrednih gazdinstava, i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina, bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije).

Prilikom obračuna, uzima se vrednost prihvatljivih troškova investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 880.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 120.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvatljivih troškova investicije jednaka 200.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu za jednu vrstu proizvodnje i jednu podtačku.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2022. godine.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu namenjena su za investicije:

U Sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke) i cveće, i to:

 1. Nabavka opreme-linija za čišćenje i pranjeproizvoda;
 2. Nabavka opreme-linija za berbu, sortiranje i kalibriranjeproizvoda;
 3. Nabavka opreme-linija za pakovanje i obeležavanjeproizvoda;
 4. Nabavkaopremezadrobljenje,sečenjeiuklanjanjeostatakanakonrezidbevoćnihvrsta;
 5. Mašine za ubiranje odnosno skidanjeuseva;

U Sektoru ostali usevi:

  1. Mašine za dopunsku obradu zemljišta;
  2. Mašine za đubrenje zemljišta (rasturivač mineralnog đubriva);
  3. Mašine za setvu;
  4. Mašine za transport (prikolice);

U Sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke) i cveće i ostali usevi:

  1. Mašine za zaštitu bilja (11.1. Atomizer; 11.2. Prskalica; 11.3. Dron).

Za podtačke 1., 2., 5. i 11. (11.1. Atomizer) maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 700.000,00 dinara, odnosno do 770.000,00 dinara, za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina.

Zapodtačku3.maksimalaniznosbespovratnihsredstavaiznosinajvišedo800.000,00 dinara, odnosno do 880.000,00 dinara, za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40godina.

Za podtačke 4., 6., 7., 9., 10. i 11. (11.2 Prskalice; 11.3 Dron) maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 500.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu, odnosno 550.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu, za podnosioceprijava:fizičkalica,preduzetnikeipravnalica,čijejegazdinstvoregistrovanonapodručju sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40godina.

Za podtačku 8. maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 400.000,00 dinara pokorisnikuzanavedenuopremu,odnosno440.000,00dinarapokorisnikuzanavedenuopremu,zapodnosioceprijava:fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina.

1.        KORISNICI SREDSTAVA

PravonapodsticajeostvarujulicakojasuupisanauRegistarpoljoprivrednihgazdinstavainalaze se u aktivnom statusu, ito:

1.       fizičko lice

-registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,

­-preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

2.       pravno lice:

­          privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,

­          zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,

složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva

 1. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Uslovi za učešće na konkursu jesu:

Za fizička lica i pravna lica:

 1. Podnosilac prijave mora biti upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i da se nalazi u aktivnomstatusu;
 2. Podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine, odnosno podnosioci prijave ‒ pravna lica moraju imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine. Ukoliko je više podnosilaca prijave sa iste adrese prebivališta, prihvata se samo jedna prijava;
 3. Podnosilac prijave mora regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje zaključno sa31.12.2021.godine;
 4. Podnosilac prijave mora regulisati dospele poreske obaveze od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, zaključno sa 31.12.2021.godine;
 5. Podnosilac prijave mora izmiriti dospele obaveze po ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, zaključno sa 31.12.2021.godine, ukoliko je korisnikistog;
 6. Podnosilacprijavezainvesticijuzakojupodnosizahtevnesmekoristitipodsticajeponekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
 7. Podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu ranije potpisanihugovora;
 8. Podnosilac prijave i dobavljač opreme ne mogu da predstavljaju povezana lica ‒ u smislu člana 62. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18 i 91/19);
 9. Objekat gde se postavlja oprema iz člana 3. ovog Pravilnika podtačke 1. do 3.– koja je predmet investicije konkursa – mora biti u vlasništvu podnosioca zahteva, ili ukoliko je objekat u zakupu, potrebno je da je do isteka ugovora o zakupu preostalo najmanje šest godina;
 10. Parcele na kojima će se koristiti oprema – koja je predmet investicije konkursa – moraju biti upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Ukoliko su parcele u zakupu, potrebno je da je do isteka ugovora o zakupu preostalo najmanje šest godina;
 11. Za investicije iz člana 3. ovog Pravilnika podtačka 10. izvršena registracija priključnog vozila u skladu sa propisima koji uređuju registraciju motornih i priključnih vozila.

Konkurs je otvoren do18.02.2022. godine.

 NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVA

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo,BulevarMihajlaPupina16, 21000 Novi Sad,s naznakom „KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE INVESTICIJA U FIZIČKA SREDSTVA POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U SEKTORU VOĆE, GROŽĐE, POVRĆE (UKLjUČUJUĆI PEČURKE), CVEĆEIOSTALI USEVI U AP VOJVODINI U 2022. GODINI ili dostaviti lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave, u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

KONTAKT

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487-4419; od 12 do 14 časova.

Tekst konkursa, Pravilnik, obrazac prijave, izveštaj o namenskom utrošku sredstava i zahtev za isplatu mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs.

 

 

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>