KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE INVESTICIJA U NABAVKU OPREME ZA ZAŠTITU OD VREMENSKIH NEPOGODA I ELEMENATA POTREBNIH ZA PODIZANjE PROIZVODNIH ZASADA VOĆAKA,VINOVE LOZE I HMELjA U 2022.GODINI

 1. CILj I PREDMET KONKURSA

 Cilj konkursa jeste povećanje površina zasada voća pod sistemom protivgradne zaštite kao i povećanje površina pod novim zasadima voća i vinove loze u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2022. godini.Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke elemenata sistema za zaštitu od elementarnih nepogoda i nabavke elemenata potrebnih za podizanjeproizvodnih zasada voćaka,vinove loze i hmelja.

 1. VISINA I NAMENA PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Za realizaciju Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka,vinove loze i hmelja u 2022.godini predviđen je ukupan iznos do 100.000.000,00 dinara.

Bespovratnasredstvazapodrškuinvesticijapoovomkonkursuutvrđujuse u iznosu do 60%odprihvatljivih troškovainvesticije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od prihvatljivih troškova investicije (u slučaju da pravno lice ima više  osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do60% od prihvatljivih troškova investicije).Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

 Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 7.300.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 155.000,00 dinara,odnosno u razmatranje će bitiuzete prijave čija je vrednost investicije jednaka ili veća od259.000,00 dinarabez PDV-a.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za sledeće:

 1. Nabavka elemenata sistema za protivgradnu zaštitu(SAMO MREŽA)

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 400.000,00 dinara.U slučaju da je podnosilac prijavefizičko lice, preduzetnik i pravno lice, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žena nosilac  registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina– maksimalni iznos podrške jeste do 440.000,00 dinara po hektaru.

1.1  Nabavka stubova i elemenata potrebnih za podizanje sistema za protivgradnu zaštitu

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 400.000,00 dinara.

U slučaju da je podnosilac prijavefizičko lice, preduzetnik i pravno lice, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žena nosilac  registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina– maksimalni iznos podrške jeste do 440.000,00 dinara po hektaru.

 1. Nabavka stubova za podizanje zasadahmelja

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 300.000,00 dinara.

U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice, preduzetnik i pravno lice, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žena nosilac  registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina– maksimalni iznos podrške je do 330.000,00dinara po hektaru.

 1. Nabavka stubova za podizanje vinograda

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku stubova za podizanje vinograda po jednom hektaru površine iznose najviše 155.000,00 dinara.

U slučaju da je podnosilac prijavefizičko lice, preduzetnik i pravno lice, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žena nosilac  registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina – maksimalni iznos podrške je do 180.000,00 dinara po hektaru.

 1. Nabavka stubova i žica za ograđivanje parcela

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku stubova i  žice za ogradu po jednom hektaru površine iznose najviše 163.000,00 dinara.

U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice, preduzetnik i pravno lice, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žena nosilac  registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina– maksimalni iznos podrške je do 180.000,00 dinara po hektaru.

 1. Nabavka sistema protiv smrzavanja „anti-frost“

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku anti frost sistema po jednom hektaru površine iznose najviše 370.000,00 dinara.

U slučaju da je podnosilac prijavefizičko lice, preduzetnik i pravno lice, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žena nosilac  registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina– maksimalni iznos podrške je do 407.000,00 dinara po hektaru.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po Konkursu,ali za više namena u okviru jedne tačke, kao i po više tačaka do navedenog maksimalnog iznosa.

 1. PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

1.fizičko lice:

- nosilac registrovanog komercijalno gporodičnog poljoprivrednog gazdinstva -preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

 1. pravno lice:

- privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstava;

- zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva;

- složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva

4.2. SPECIFIČNI USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

 • Podnosilac prijave, u zavisnosti od vrste investicije ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije  ako u Registru ima upisano voće u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje i ako je predmet investicije vezan za proizvodnju tog voća.

Lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije ako u Registru ima upisano do 1,99 ha jagodastog voća i/ili do 4,99 ha ostalog voća.

 • Podnosioci prijava (više njih) čije se parcele naslanjaju jedna na drugu, a imaju ugovor o udruživanju, mogu podneti prijavu tako da se sve parcele ograđuju sa spoljne strane parcele bez deljenja sa ogradom između njih.
 • Podnosioci prijava (više njih, ako je parcela npr. 20 ha)potrebno je da svaki od njih u RPG ima upisano svoj idealni deo (svako 4,99 ha ili manje).
 • Podnosioci prijava koji podnose zahteve za ostvarivanje prava na subvencije za stubove za podizanje zasada hmelja i vinove loze ostvaruju pravo na subvencije na površinama do 10 hektara.
 1. VREMENSKI OKVIR KONKURSA

Konkurs je otvoren zaključno sa 18.02.2022. godine.

 1. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Za fizička i pravna lica:

 1. čitko popunjen obrazac prijave;
 2. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta nosioca registrovanog poljoprivrednoggazdinstva ili ovlašćenog lica u pravnom licu;
 3. original Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koji izdaje Uprava za trezor (podaci opoljoprivrednom gazdinstvu, prva strana Izvoda kao i ostale strane izvoda sa podacima o površinama, nestariji od 30 dana);
 4. dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje (potvrda JVP „Vode Vojvodine“) zaključno sa 31.12.2021. godine za podnosioca prijave;
 5. dokaz o izmirenim dospelim poreskim obavezama zaključno sa 31.12.2021. godine za podnosioca prijave (izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prebivališta, odnosno sedišta podnosioca prijave, kao i nadležnog organa lokalne samouprave  gde se nalazi predmetna investicija, ukoliko se predmetna investicija nalazi na teritoriji druge lokalne samouprave, na teritoriji APV);
 6. dokaz o izmirenim dospelim obavezama za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (potvrda nadležnog organa, ili fotokopija ugovora sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i dokaz o izvršenom plaćanju);
 7. za investicije koje su preko 150.000,00 dinara, može se podneti predračun sa specifikacijom opreme, a konačan originalni račun mora biti identičan predračunu po iznosu, specifikaciji i dobavljaču opreme;

8.za investicije do 150.000,00 dinara originalni račun za nabavku predmetne investicije sa specifikacijom opreme koja  sadrži osnovne karakteristike konstrukcije i opreme (podaci iskazani u obrascu prijave moraju biti isti kao u računu);

9.podnosioci prijava koji su podneli zahtev za nultu kontrolu počev od 24.10.2021.godine, dostavljaju original predračun ili račun – ne  stariji od 24.10.2021.godine;

10.otpremnicu za nabavku predmetne investicije izdatu nakon 01.01.2022. godine, osim izuzetka kao pod tačkom 9;ukoliko podnosilac prijave poseduje važeću potvrdu o izvršenoj kontroli plodnosti zemljišta koje je predmet investicije, istu dostaviti.

11.dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to izvod overen od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko ili plaćanje karticom može dostaviti samo fiskalni isečak izdat nakon 01.01.2022. godine;

12.fotokopija ugovora o kreditu, ukoliko je predmetna investicija nabavljena putem kredita;

13.fotokopija garantnog lista za opremu za koju je to predviđeno važećim propisima;

14.jedinstvena carinska isprava (ukoliko je podnosilac prijave direktni uvoznik) ne starija od 01.01.2022. godine;

15.fotokopija diplome o stečenom srednjem i visokom obrazovanju iz oblasti poljoprivrede;

16.ako je član zadruge dostaviti potvrdu o članstvu;

17.ukoliko je podnosilac prijave poseduje sertifikate potrebno je dostaviti kopiju sertifikata za organsku proizvodnju ili sertifikat o zaštićenom geografskom poreklu;

18.ukoliko podnosilac prijave poseduje važeću potvrdu o izvršenoj kontroli plodnosti zemljišta koje je predmet investicije, istu dostaviti.

 

Dodatna obavezna dokumentacija za preduzetnike i pravna lica:

 1. izvod iz Agencije za privredne registre, s poreskim identifikacionim brojem;
 2. potvrda Agencije za privredne registre o tome da nad pravnim licem nije pokrenut postupakstečaja i/ili likvidacije;
 3. potvrda Agencije za privredne registre o tome da je pravno lice razvrstano u mikro ili malo pravno lice, u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 62/2013).
 4. 4.za zadruge potvrdu ovlašćenog Revizijskog saveza da zadruga posluje u skladu sa Zakonom ozadrugama, pri čemu se potvrda izdaje na osnovu konačnog izveštaja o obavljenoj zadružnogreviziji, ne starijem od dve godine, u skladu sa Zakonom o zadrugama

NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVA

Prijavu na Konkurs s traženom dokumentacijom dostavljati POŠTOM NA ADRESU:

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu,vodoprivredu i šumarstvo

21000 Novi Sad

Bulevar Mihajla Pupina broj 16

s naznakom:

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE INVESTICIJA U NABAVKU OPREME ZA ZAŠTITU OD VREMENSKIH NEPOGODA I ELEMENATA POTREBNIH ZA PODIZANjE PROIZVODNIH ZASADA VOĆAKA,VINOVE LOZE I HMELjA U 2022.GODINI

ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade AP Vojvodine, svakogradnog dana od 9 do 14 časova.

KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona 021/456-267, od 10 do 12 časova.

Tekst konkursa, obrazac prijave i Pravilnik mogu se preuzeti na zvaničnoj internet stranici Pokrajinskog sekretarijata: www.psp.vojvodina.gov.rs.

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>